Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Sobota 18 września 2021 roku Stanislawa, Ireny
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/word/ftp/HTTP_WORD/template/index.php:49) in /home/word/ftp/HTTP_WORD/modules/mod_calendar/module.html.php on line 27
Odwiedziło nas: 123240543 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:30
WT  - PT 7:00 - 15:00

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Opłaty za egzamin obowiązujące od 19.01.2013

Data publikacji: 2012-12-30 20:06:46

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY


WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY

 

Opłaty za egzamin można dokonać w sposób następujący:

1. wpłata gotówkowa w Agencji Bankowej Monetia

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 14:45

2. wpłata na poczcie lub w banku potwierdzona stemplem poczty lub banku -
DRUK DO OPŁAT

3. przelew elektroniczny na konto WORD Słupsk


 Bank PEKAO S.A. I O/ Słupsk

 

76 1240 5790 1111 0010 5619 2060

 

 

 

UWAGA!!!!!

 

 

We wszystkich rodzajach dokumentów potwierdzających wpłatę za egzamin państwowy na prawo jazdy na rzecz WORD Słupsk należy podawać:

imię i nazwisko osoby egzaminowanej

oraz numer PESEL

       

 

 

Opłaty wnoszone przy pierwszej rejestracji na egzamin

 

 

Kategoria

Cały egzamin

Testy
Jazda
AM
170
30
140
A1,A2,A
210
30
180
B
170
30
140
T,B1,C1,D1
200
30
170
C
230
30
200
D
230
30
200
B+E
-
-
200
C+E,C1+E
-
-
245
D+E,D1+E
-
-
245
pozwolenie
155
30
125

 

Opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu w przypadku negatywnego wyniku na egzaminie

 

Kategoria

ponowne przystąpienie do egzaminu teoretycznego

ponowne przystąpienie do egzaminu praktycznego

ponowne przystąpienie do całego egzaminu jeżeli wyznaczony był egzamin teoretyczny i praktyczny

AM
30
140
30
A1,A2,A
30
180
30
B
30
140
30
T,B1,C1,D1
30
170
30
C
30
200
30
D
30
200
30
B+E
-
200
-
C+E,C1+E
-
245
-
D+E,D1+E
-
245
-
pozwolenie
30
 125 30

 

Opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu w przypadku niezgłoszenia się na egzamin w ustalonym terminie

 

 

Kategoria

Cały egzamin

Testy
Jazda
AM
170 30 140
A1,A2,A

210

30 180
B
170 30 140
T,B1,C1,D1
200 30 170
C
230 30 200
D
230 30 200
B+E
- - 200
C+E,C1+E
- - 245
D+E,D1+E
- - 245
pozwolenie
155 30 125


 

Podstawa prawna: Dz. U. 2013 poz. 78 z póź zm

UWAGA:

 

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1. (Dz.U. 2018 poz. 728)

 

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę w wysokości 170,00 zł

 

Procedura przyjmowania opłat za egzamin

 1.  Wszelkie informacje, zapytania i wątpliwości związane z wysokością wnoszonych opłat udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Egzaminów (zwane dalej BOE) .

 

2. Pracownicy BOE dokonują rejestracji osób na egzaminy wyłącznie na podstawie dowodu wniesienia opłaty oraz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu.

 

3.  Dowodami poniesienia opłaty są :

 

a ) wpłata w agencji bankowej Monetia znajdującej się na terenie WORD Słupsk za opłatą 2,50 zł od każdej wpłaty niezależnie od jej wysokości – dowód poniesienia opłaty ze stemplem Agencji Monetia znajdującej się na terenie WORD Słupsk

 

b ) wpłata w banku lub na poczcie – dowód wpłaty, na którym widoczny jest stempel banku lub poczty potwierdzający przyjęcie gotówki

 

c ) przelew elektroniczny – wpływ opłaty jest weryfikowany przez pracownika BOE z wyciągiem bankowym przekazanym drogą elektroniczną przez pracownika księgowości.

 

4. Na każdym dowodzie opłaty winien być umieszczony numer PESEL osoby przystępującej do egzaminu.

 

5. Dowody poniesienia opłat są dołączane do dokumentów osoby egzaminowanej.

 

6. Na żądanie klienta wystawia się rachunek za opłacony egzamin lub jego część, na podstawie dowodu poniesienia opłaty.

 

7. Dopuszcza się możliwość zapłaty przelewem przez podmioty np. Urzędy Pracy , Jednostki Wojskowe , Gminy itp., dokonujące opłaty za osoby fizyczne lub grupy osób.

 

8. Podmioty te po uzgodnieniu z BOE należnej opłaty, przedkładają listę osób celem wystawienia rachunku.

 

9. BOE otrzymuje 1 egzemplarz kopii rachunku na której widnieją nazwiska osób, za które dokonano opłaty

 

10. Nr rachunku i datę wystawienia BOE odnotowuje również w dokumentach każdej osoby egzaminowanej.

 

11. Opłaty wnoszone przez podmioty wymienione w p. 7 w przypadku zapłaty przelewem – BOE otrzymuje potwierdzenie wpływu środków na konto bankowe z księgowości za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Procedura zwrotów opłat za egzamin

 

 

 1. Zwrotu opłat za egzamin WORD Słupsk dokonuje się odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie

 2. Osoba egzaminowana ubiegająca się o zwrot opłaty wypełnia wniosek o zwrot opłaty / załącznik nr 1/ Zwracana opłata ulega pomniejszeniu o koszty jej zwrotu w wysokości 2% opłaty określonej w § 3.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.

 3. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

 4. W przypadku, gdy klient nie przedłoży żadnego dowodu opłaty konieczne jest jego oświadczenie o powodach braku dowodów.

 5. W przypadku ubiegania się o zwrot wpłaty za pośrednictwem osób trzecich, należy do wniosku i dowodów wpłaty dołączyć upoważnienie, które winno zawierać imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego osoby wskazanej w upoważnieniu.

 6. Wniosek o zwrot opłaty składa się w Biurze Obsługi Egzaminów WORD.

 7. Pracownik BOE po analizie merytorycznej przedłożonych dokumentów z bazą danych, potwierdza swoim podpisem zasadność i wysokość zwrotu oraz przedkłada do kontroli finansowo-księgowej, a następnie do akceptacji do wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora WORD.

 8. Do czasu rozliczenia klienta Biuro Obsługi Egzaminów zatrzymuje dowody opłat za egzamin.

 9. W przypadku dokonywania zwrotów należy odnotować zwrot w systemie SI WORD poprzez dokonanie wprowadzenia zwrotu opłaty w ewidencji opłat danego kandydata a także w polu "Uwagi" wprowadzić zwrot z wyszczególnieniem kwoty zwrotu i daty jej dokonania.

 10. Po sprawdzeniu wniosku pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i akceptacji, wypłata środków może być zrealizowana: na wskazane przez zainteresowanego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Zwrotu dokonuje się po potrąceniu opłaty , o której mowa w pkt 2.

 11. Zatwierdzony przez Dyrektora wniosek BOE przekazuje do księgowości celem przekazania środków na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

 12. Zwrotu opłat dotyczących innych podmiotów niż osoby fizyczne (np. Urzędy Pracy, Jednostki Wojskowe itp.) dokonuje się na wniosek ze wskazaniem osób, których one dotyczą. Po potwierdzeniu przez BOE zasadności i wysokości zwrotu księgowość wystawia rachunek uznający i dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty.

 13. W zakresie dokonywanych zwrotów opłat stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 118 KC okres przedawnienia roszczeń wynikających z dokonywanych wpłat (m. in. za egzaminy) wynosi 3 lata. Bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia dokonania wpłaty za egzamin (terminy liczone zgodnie z art. 112 KC).

 14. W przypadku zwrotu opłaty po unieważnieniu egzaminu decyzją Urzędu Marszałkowskiego nie jest potrącana opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 2.
Utworzony: 2012-12-30 20:06:46 przez: Emilia JARMUŁ
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 12:09:21 przez: Emilia JARMUŁ